Všeobecné obchodní podmínky (verze 04.2016)


I. Úvodní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi společností Coinage s.r.o., IČ 045 49 627, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249561 (dále jen „Prodávající“) a fyzickými osobami, které nejednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující“). Odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující vyjadřuje, že se s těmito VOP seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.


II. Nabídka zboží


Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce Kupujícího. Zbožím se v těchto VOP rozumí pamětní mince a medaile a další související předměty uvedené v nabídce Prodávajícího, jejíž součástí je i cena zboží a související poplatky, a která je uvedena na webové stránce Prodávajícího www.mojemincovna.cz nebo v jiných propagačních materiálech Prodávajícího (např. inzerce na internetu, inzerce v tisku, obchodní dopis) (dále jen „Nabídka“).

Informace o aktuální Nabídce zasílá Prodávající stávajícím i potenciálním budoucím zákazníkům přímo prostředky komunikace na dálku. V případě stávajících zákazníků může Prodávající zasílat informace o aktuální či akční Nabídce společně s již objednaným zbožím. V informaci o Nabídce uvedené na webové stránce Prodávajícího nebo v jiných propagačních materiálech je vždy uvedena doba její platnosti. Nabídka však může být odvolána i před uplynutím doby platnosti, a to v případě vyčerpání zásob zboží. Po skončení doby platnosti Nabídky si Prodávající vyhrazuje právo kdykoliv změnit Nabídku.


V případě akční Nabídky si Prodávající vyhrazuje právo určit maximální množství určitého zboží, které může jeden Kupující zakoupit, či stanovit, že jeden Kupující je oprávněn zakoupit pouze jeden kus daného zboží. O tomto omezení bude Prodávající Kupujícího v rámci akční Nabídky informovat.


III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy


Objednávku lze činit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího www.mojemincovna.cz, písemně, a to jejím odesláním na kontaktní adresu Prodávajícího, telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího uvedeného v čl. IX těchto VOP, e-mailem odesláním na kontaktní adresu Prodávajícího nebo uhrazením zálohy na kupní cenu zboží.


V objednávkovém formuláři umístěném na webové stránce Prodávajícího Kupující vyplní svoje jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mail. Při výskytu zjevných chyb v zadávaných údajích (např. nesprávný formát e-mailovéadresy nebo telefonního čísla, zjevně neexistující adresa) nebude Kupujícímu umožněno bez jejich opravy objednávku odeslat. Před samotným odesláním objednávky bude Kupující internetovou aplikací vždy vyzván k překontrolování zadaných údajů a k jejich případné opravě. Odesláním objednávky Kupující zároveň stvrzuje, že souhlasí s použitím komunikace na dálku, že byl předem informován o všech náležitostech kupní smlouvy, že se seznámil s VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, že s nimi souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Za platnou se považuje pouze objednávka obsahující následující povinné údaje: (i) specifikace objednávaného exempláře zboží; (ii) jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mail Kupujícího; (iii) souhlas s VOP; a (iv) v případě objednávky učiněné písemně též podpis.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, jestliže: (i) údaje uvedené v objednávce jsou chybné, neúplné či fiktivní; nebo (ii) Kupující v minulosti porušil svůj závazek vůči Prodávajícímu a dodané zboží Prodávajícímu nezaplatil ani je včas nevrátil; nebo (iii) došlo k vyčerpání zásob objednaného zboží.


Prodávající je oprávněn odmítnout Objednávku také za účelem zabránění spáchání trestného činu nebo minimalizace způsobené škody v případě, že Objednávka je odesílána z blokované IP adresy, která je na tzv. black-listu zakázaných IP adres.

Předmětem objednávky je zboží. V případě, že Kupující neuplatní ve stanovené lhůtě své právo odstoupit od smlouvy, je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu, včetně souvisejících poplatků.

Objednávka zboží Kupujícím je ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) přijetím návrhu kupní smlouvy ohledně objednaného exempláře zboží, které je uvedeno v objednávce. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit obdržení objednávky. Pokud Prodávající objednávku odmítne, bude součástí potvrzení o obdržení objednávky též oznámení o jejím odmítnutí a důvodech tohoto odmítnutí.


Objednatel bere na vědomí, že kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu za předpokladu, že ji Prodávající v souladu s těmito VOP neodmítne.


Pokud je objednávka učiněna pomocí elektronických prostředků, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího, poskytne Prodávající Kupujícímu v textové podobě kromě potvrzení obdržení objednávky, která představuje uzavřenou kupní smlouvu, popř. kupní smlouvy, i znění VOP, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal do objednávkového formuláře. Současně bude toto potvrzení objednávky spolu se zněním VOP uloženo u Prodávajícího, a to minimálně do zániku závazků z kupní smlouvy, popř. kupních smluv uzavřených na základě objednávky. Pokud v této době Kupující požádá o přístup ke své potvrzené objednávce, Prodávající mu opakovaně zašle potvrzení objednávky spolu s VOP v textové podobě na e-mailovou adresu Kupujícího. Pokud si Kupující vyžádá přístup k těmto dokumentům v jiné formě, umožní mu to Prodávající poté, co Kupující uhradí náklady, které tím Prodávajícímu vzniknou.


Kupující dále bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy, pokud bude omylem, zejm. v důsledku chyby interního informačního systému, v Objednávce uvedena chybná cena; v takovém případě je Prodávající oprávněn Objednávku odmítnout a zároveň je povinen informovat Kupujícího o této skutečnosti a o správně ceně.


Prodávající si vyhrazuje možnost prohlásit Kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu orgánu veřejné moci, o čemž bude Prodávající Kupujícího informovat; v takových případech nemůže Kupní smlouva platně vzniknout a má se za to, že nebyla uzavřena.


IV. Dodací podmínky


Prodávající dodává objednané zboží v rámci České republiky na dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží prostřednictvím služeb Cenné psaní nebo Cenný balík České pošty s.p. (podmínky na www.ceskaposta.cz), Objednaný exemplář zboží bude Kupujícímu dodán do 14 dnů ode dne přijetí objednávky Prodávajícím, pokud objednávka nebyla odmítnuta a nebudou-li tomu bránit jiné překážky.

Prodávající zaručuje odpovídající způsob balení zboží tak, aby bylo zboží Kupujícímu doručeno v co nejlepším stavu. Povinnost Prodávajícího dodat objednané zboží Kupujícímu je splněna okamžikem jeho převzetí ze strany Kupujícího, resp. okamžikem, kdy si je Kupující mohl převzít.


V případě, že si Kupující zboží v přiměřené lhůtě nepřevezme, má se za to, že od Kupní smlouvy odstoupil; Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo zboží prodat třetí osobě.


V. Kupní cena a platební podmínky. Výhrada vlastnictví.


Kupní cena včetně DPH je uvedena v Nabídce a Kupující s ní projeví souhlas podáním objednávky.


V případě, že dojde k vyčerpání zásob a Prodávajícímu se nepodaří zajistit od svých dodavatelů nové nebo náhradní exempláře za stejnou cenu jako původní (např. z důvodu zvýšení cen drahých kovů na světových trzích), může Prodávající podle své volby buď (i) ukončit dodávku exemplářů oznámením této skutečnosti prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku Kupujícímu; anebo (ii) Kupujícímu takovýmto způsobem oznámit pokračování v dodání exemplářů za nově stanovenou cenu, a to před dodáním exempláře za novou cenu] (dále jen „Oznámení o pokračování“).


Poštovné a balné je účtováno samostatně a v kupní ceně není zahrnuto. Spolu s kupní cenou Kupujícímu mohou být účtovány poplatky za využití vybrané zpoplatněné platební metody. Účtovaná částka poštovného, balného a poplatku za využití platební metody je uvedena v Nabídce a Kupující s ní projeví souhlas podáním objednávky.


Zaplacení kupní ceny a účtované částky poštovného, balného a poplatku za využití vybrané platební metody se realizuje před odesláním objednaného zboží bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě údajů uvedených v potvrzení objednávky zaslané zprávou na zadaný kontaktní e-mail Kupujícího nebo platbou prostřednictvím internetové platební brány nebo na dobírku, přičemž k platbě dojde při převzetí zboží Kupujícím na poště nebo při jeho dodání Kupujícímu poštovním doručovatelem či kurýrem.

Bez ohledu na předání zboží nabývá Kupující vlastnické právo k objednanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

Nebezpečí škody na věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem, kdy si zboží převezme podle čl. IV těchto VOP, případně okamžikem, kdy si toto zboží mohl převzít.

V případě, že nedojde k odstoupení od smlouvy a škoda na věci vznikne až poté, co dojde k přechodu nebezpečí škody na věci z Prodávajícího na Kupujícího, nemá tato skutečnost vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže tato škoda na věci byla způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.


VI. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží


Kupující je oprávněn odstoupit od každé kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky Kupujícího bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí celé dodávky zboží dodávaného na základě příslušné kupní smlouvy. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. Odstoupením se příslušná kupní smlouva od počátku ruší. O odstoupení může Kupující vyrozumět Prodávajícího buď písemným oznámením na kontaktní adresu, e-mailovou adresu Prodávajícího, popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v čl. IX těchto VOP.


Uplatnil-li Kupující právo na odstoupení, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit příslušné zboží Podávajícímu. Kupující vrátí dodané zboží zpět Prodávajícímu prostřednictvím České pošty s.p. odesláním na adresu: Mojemincovna.cz, P.O.BOX 82, Praha 025, 225 82, a to v originálním obalu (kapsli), se všemi přiloženými doklady a s originálním účtem, pokud je má k dispozici. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky. Pokud Kupující zvolí jiný způsob vrácení dodaného zboží, náklady na odeslání převyšující náklady, které by byly vynaloženy odesláním prostřednictvím České pošty s.p., hradí Kupující.


Skutečnost, že zboží nebude vráceno Prodávajícímu v originálním obalu (kapsli) s přiloženými doklady a originálním účtem však nemá vliv na platnost ani účinnost odstoupení od smlouvy Kupujícím. Prodávající má však právo požadovat na Kupujícím v souladu s ustanovením § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku vydání tohoto originálního obalu (kapsle) nebo v případě, že toto vydání není možné, peněžitou náhradu jakožto ekonomickou protihodnotu toho, co nemůže být vydáno.


Pokud před odstoupením od příslušné kupní smlouvy již Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu zvýšenou o poštovné a balné, popř. její část za zboží, které je povinen Prodávajícímu vrátit, vrátí mu Prodávající zaplacenou částku kupní ceny za zboží do 14 dnů ode dne platného odstoupení od této kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou částku kupní ceny za zboží dříve, než mu Kupující vrátí přijaté zboží nebo prokáže, že mu přijaté zboží odeslal. Vrácení zboží Prodávajícímu v originálním obalu (kapsli) s přiloženými doklady a originálním účtem tak urychlí vrácení zaplacené ceny zboží Prodávajícím Kupujícímu. Zaplacenou částku Prodávající vrátí Kupujícímu stejným způsobem, jakým tuto částku od Kupujícího přijal. Pro případ, že si Kupující objednal u Prodávajícího i další zboží, souhlasí s tím, že zaplacená částka může být využita na úhradu dalších zásilek. Jiným způsobem může být zaplacená částka Kupujícímu vrácena, pokud o příslušný způsob vrácení Kupující požádá Prodávajícího telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího, anebo oznámením doručeným Prodávajícímu písemně na kontaktní adresu, e-mailovou adresu Prodávajícího uvedené v čl. IX těchto VOP a pokud tím nevzniknou další náklady.


VII. Odpovědnost za vady, reklamační řád


Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho předání Kupujícímu podle čl. IV těchto VOP.


Prodávající dále poskytuje Kupujícímu doživotní záruku kvality a pravosti zboží, a to za podmínky, že je zboží odpovídajícím způsobem uchováváno.


Záruka se nevztahuje na poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávné manipulace se zbožím nebo v důsledku jiného nesprávného zásahu.


V případě, že zboží při převzetí Kupujícím má vady (zejm. nemá sjednanou či Prodávajícím tvrzenou jakost a užitné vlastnosti, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není dodáno v odpovídajícím množství nebo hmotnosti apod.) má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dle svého uvážení buď bezplatné odstranění vad, a to podle požadavku Kupujícího, buď výměnou zboží (dodáním nového zboží bez vad) nebo dodáním chybějícího zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo je oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními článku VI. těchto VOP. Stejná práva z vad má Kupující, projeví-li se vady zboží v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím dle ustanovení § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku nebo v záruční době stanovené těmito VOP.


Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se vady zboží později, je Kupující povinen o nich informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozví.


Kupující může informovat Prodávajícího o vadách zboží (oznámení o reklamaci) oznámením učiněným zejména písemně na kontaktní adresu, e-mailovou adresu Prodávajícího, popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v článku IX těchto VOP. Oznámení o reklamaci musí Kupující dostatečně přesně popsat zjištěné vady zboží a uvést informace potřebné k identifikaci Kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Oznámení o reklamaci musí rovněž obsahovat způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím (volbu nároku, který Kupující může v případě výskytu vad uplatnit).


Osoba pověřená Prodávajícím vyřízením reklamace rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Kupující má právo požadovat vyřízení reklamace způsobem určeným v oznámení o reklamaci. V případě, že je Kupujícím požadována přiměřená sleva z kupní ceny, rozhodne o její výši Prodávající. Při určení její přiměřenosti přihlédne Prodávající k tomu, o kolik se v důsledku vady snížila obvyklá cena zboží, zejména se zřetelem na rozsah vady.


Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


V případě výměny vadného zboží za bezvadné Kupující nehradí další náklady na poštovné a balné, bude-li zásilka odeslána prostřednictvím České pošty s.p. Pokud kupující zvolí jiný způsob vrácení dodaného zboží, náklady na odeslání převyšující náklady, které by byly vynaloženy na odeslání prostřednictvím České pošty s.p., hradí Kupující. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky zpět Prodávajícímu.


VIII. Ochrana osobních údajů


Podáním platné objednávky podle článku III. těchto VOP uděluje Kupující Prodávajícímu, jako správci osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas ke zpracování osobních údajů, které Kupující Prodávajícímu poskytl nebo v budoucnu poskytne v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými na základě těchto VOP, zejména pak údaje uvedené v objednávkách zboží a služeb Prodávajícího.

Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány za účelem jednání o uzavření kupních smluv mezi Kupujícím a Prodávajícím a následného plnění již uzavřených kupních smluv (zejm. dodávání zboží Kupujícímu) na základě těchto VOP, dále za účelem vytváření databází zákazníků Prodávajícího a následného nabízení obchodu a služeb Kupujícímu (zejm. zasílání elektronických obchodních sdělení Prodávajícího a jeho obchodních partnerů ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů).


Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje Prodávajícímu dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli bezplatně odvolat oznámením zaslaným Prodávajícímu na adresu nebo způsobem uvedeným v článku IX. těchto VOP. Kupující se může na Prodávajícího obrátit se žádostí o přístup k osobním údajům, o vysvětlení a případně odstranění závadného stavu podle § 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Kromě toho se Kupující může s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Prodávající je oprávněn osobní údaje předat zpracovatelům osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Prodávajícím, jakož i jiným správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb Kupujícímu.


Seznam aktuálních zpracovatelů osobních údajů: Česká pošta, s.p., Cortex, s.r.o., Ant. Rybák a vnuk s.r.o.


IX. Kontaktní údaje Prodávajícího


Prodávajícího lze kontaktovat písemně na adrese:


Coinage s.r.o.
Mojemincovna.cz
P.O.BOX 82

Praha 025

225 82


a na e-mailové adrese info@mojemincovna.cz a telefonním čísle 844 911 911.

X. Stížnosti a řešení sporů


Všechna práva, povinnosti a právní vztahy (včetně odpovědnostních vztahů) založené touto smlouvou, jakož i veškeré spory týkající se vzniku, trvání, plnění a ukončení této smlouvy, se řídí právem České republiky. Veškeré případné spory z těchto právních vztahů budou smluvní strany řešit především smírně.


Nebude-li dosaženo smírného řešení případného sporu, je k jeho řešení příslušný věcně a místně příslušný obecný soud České republiky s tím, že jednacím jazykem je čeština.

Jde-li o spotřebitelský spor podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Kupující je oprávněn podat návrh na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce písemně, ústně do protokolu nebo prostřednictvím formuláře umístěného na www.coi.cz.


K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek „online“ lze využít rovněž ODR platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Jiné možnosti řešení sporu nejsou existencí těchto mimosoudních způsobů dotčeny.


XI. Závěrečná ustanovení


Každá smluvní strana si nese svoje vlastní náklady na použití komunikačních prostředků na dálku vzniklé v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými na základě těchto VOP, není-li v těchto VOP výše nebo na základě příslušných právních předpisů stanoveno jinak.

Kupující bere na vědomí, že při používání webových stránek Prodávajícího jsou jejich uživatelům ukládány do jejich koncových zařízení informace na základě směrnice ES o tzv. cookies č. 2002/58/ES (a směrnice č. 95/46/ES).

Prodávající plní své zákonné povinnosti vyplývající mu ze zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho činnost podléhá puncovní kontrole.

Vzájemné smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky. Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Vznikne-li pro potřeby Kupujícího překlad Nabídky, Objednávky, Kupní smlouvy, VOP nebo jiného dokumentu do jiného jazyka, v případě rozporu jazykových znění má přednost česká jazyková verze.


Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 4. 2016 a nahrazují veškerá případná předchozí znění VOP.


Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky VOP oznámí Prodávající na své webové stránce alespoň 14 dní před jejich účinností. Tyto změny a doplňky se nebudou vztahovat na kupní smlouvy již uzavřené.

Starší verze VOP je možno obdržet na vyžádání u Prodávajícího.


Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ve formě pdf souboru zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace