Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Všeobecné obchodní podmínky

aktualizace 08.2023

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi společností Moje mincovna CZ s.r.o., IČ 045 49 627, se sídlem Kolbenova 882/5a, Praha 9 - Vysočany, 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 249561 (dále jen „Prodávající“) a fyzickými osobami, které nejednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, jednají tedy jako spotřebitelé (dále jen „Kupující“).

2. Předmětem Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží dle čl. II těchto VOP uvedené v objednávce Kupujícího podle čl. III těchto VOP (dále jen „Objednávka“) a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a závazek Kupujícího toto zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Odesláním Objednávky  či potvrzením Nabídky ze strany Prodávajícího způsobem dle čl. III těchto VOP Prodávajícímu Kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.

II. Nabídka zboží

1. Zbožím se v těchto VOP rozumí pamětní mince a medaile a další související předměty uvedené v nabídce Prodávajícího, která je uvedena na webové stránce Prodávajícího www.mojemincovna.cz (dále jen „Webová stránka“) nebo v jiných propagačních materiálech Prodávajícího (např. inzerce na internetu, inzerce v tisku, obchodní dopis) (dále jen „Nabídka“). Součástí Nabídky je i cena zboží a související poplatky. Za součást zboží se považuje též originální obal (kapsle), ve které je mince, resp. medaile usazena, certifikát k minci, případně též dárkový box, příběhová karta/příběhový dopis a další, pokud jsou součástí Objednávky.

2. Informace o aktuální Nabídce zasílá nebo zpřístupňuje Prodávající stávajícím i potenciálním budoucím zákazníkům přímo nebo i prostředky komunikace na dálku. V informaci o Nabídce uvedené na webové stránce Prodávajícího nebo v jiných propagačních materiálech je zpravidla uvedena doba její platnosti, pokud uvedena není, platí Nabídka po dobu jejího zveřejnění anebo do 30 dnů od jejího zaslání. Nabídka může být odvolána i před uplynutím doby platnosti, a to v případě vyčerpání zásob zboží. Prodávající si vyhrazuje právo Nabídku kdykoliv změnit.

3. V případě akční Nabídky si Prodávající vyhrazuje právo určit maximální množství určitého zboží, které může Kupující zakoupit, případně může stanovit, že Kupující je oprávněn zakoupit pouze jeden kus daného zboží. O tomto omezení bude Prodávající Kupujícího v rámci akční Nabídky informovat.

III. Objednávka zboží a uzavření Kupní smlouvy, Kolekce

1. Předmětem Objednávky je zboží vymezené v čl. II odst. 1 těchto VOP.

2. Objednávku lze provést vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Webové stránce Prodávajícího www.mojemincovna.cz, písemně, a to jejím odesláním na kontaktní adresu Prodávajícího, telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího uvedeného v čl. IX těchto VOP, e-mailem odesláním na kontaktní adresu Prodávajícího nebo uhrazením zálohy na kupní cenu zboží.

3. Pokud si Kupující přeje objednat zboží prostřednictvím Webové stránky Prodávajícího, pak v objednávkovém formuláři umístěném na Webové stránce Prodávajícího Kupující vyplní svoje jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mail a případně další informace požadované v objednávkovém formuláři Prodávajícím. Při výskytu zjevných chyb v zadávaných údajích (např. nesprávný formát e-mailové adresy nebo telefonního čísla, zjevně neexistující adresa) nebude Kupujícímu umožněno bez jejich opravy Objednávku odeslat. Před odesláním Objednávky bude Kupující internetovou aplikací vždy vyzván k překontrolování zadaných údajů a bude mu dána možnost k jejich případné opravě. Stejně tak má Kupující až do okamžiku odeslání Objednávky právo libovolně měnit a kontrolovat vložené údaje. Kupující Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“, před odesláním Objednávky vyjádří Kupující svůj souhlas s těmito VOP a to, že se je zavazuje dodržovat. Následně zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o uzavření Kupní smlouvě (k okamžiku jejího uzavření více v čl. IV. VOP), ke kterému přiloží tyto VOP ve formátu pdf.

4. Pokud si Kupující přeje objednat zboží e-mailem, pak kontaktuje Prodávajícího prostřednictvím e-mailu, kde sdělí Prodávajícímu, o jaké zboží má Kupující zájem a další informace nutné k uzavření Kupní smlouvy. Prodávající mu následně zašle Nabídku e-mailem, ke které přiloží i tyto VOP v pdf. Kupující mu následně nabídku potvrdí rovněž e-mailem a e-mailem vysloví i svůj souhlas s těmito VOP, potvrdí, že se s nimi seznámil a že se jimi zavazuje řídit. K okamžiku uzavření Kupní smlouvy více v čl. IV. VOP.

5. V případě, že si Kupující přeje objednat zboží po telefonu, kontaktuje Prodávajícího telefonicky, kde sdělí Prodávajícímu, o jaké zboží má Kupující zájem a další informace nutné k uzavření Kupní smlouvy. V rámci telefonického hovoru vysloví i svůj souhlas s těmito VOP, potvrdí, že se s nimi seznámil a že se jimi zavazuje řídit. Prodávající mu následně potvrdí Objednávku buď e-mailem anebo jiným způsobem písemně, spolu s tímto potvrzením mu pošle i tyto VOP v pdf. K okamžiku uzavření Kupní smlouvy více v čl. IV. VOP.

6. Za platnou se považuje pouze Objednávka obsahující následující povinné údaje: (i) specifikace objednávaného exempláře zboží; (ii) jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mail Kupujícího; (iii) souhlas s VOP.

7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku, jestliže: (i) údaje uvedené v Objednávce jsou chybné, neúplné či fiktivní; nebo (ii) Kupující v minulosti porušil svůj závazek vůči Prodávajícímu, Kupní smlouvu anebo tyto VOP ; nebo (iii) došlo k vyčerpání zásob objednaného zboží.

8. Prodávající je oprávněn odmítnout Objednávku také za účelem zabránění spáchání trestného činu nebo minimalizace způsobené škody v případě, že Objednávka je odesílána z blokované IP adresy, která je na tzv. black-listu zakázaných IP adres.

9. Kupující zároveň bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn Objednávku odmítnout, bude-li v Objednávce (omylem, zejm. v důsledku chyby interního informačního systému) uvedena zjevně chybná cena; v takovém případě je Prodávající zároveň povinen Kupujícího informovat o správně ceně a zašle mu na e-mail změněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh Kupní smlouvy, Kupní smlouva je pak v takovém případě uzavřena až potvrzením Kupujícího, že s novou cenou souhlasí.

10. Kupující si může objednat rovněž sběratelskou kolekci mincí (dále jen „Kolekce“). V takovém případě mu Prodávající na základě každé Kupní smlouvy bude postupně zasílat jednotlivé mince v předem dohodnutých termínech za předem dohodnutou cenu. Podrobnosti ke každé Kolekci jsou vždy uvedeny v detailu zboží na Webových stránkách nebo v Nabídce. V případě, že Kupující neuhradí kupní cenu za předchozí dodávky Kolekce (aniž by využil svého práva na odstoupení od Kupní smlouvy), nemá Prodávající povinnost mu dodat další dodávku Kolekce.

IV. Uzavření Kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odesláním řádně vyplněného objednávkového formuláře (v případě Objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkách), potvrzením a odsouhlasením obsahu Kupní smlouvy a VOP  (v případě Objednávky učiněné písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky) v souladu s podmínkami čl. III těchto VOP, a to za předpokladu, že ji Prodávající v souladu s těmito VOP neodmítne (čl. III odst. 7, 8 a 9 těchto VOP). Pokud Prodávající Objednávku odmítne z některých důvodů uvedených v těchto VOP, bude součástí potvrzení o doručení Objednávky dle čl. III VOP též oznámení o jejím odmítnutí (čl. III odst. 7,8 a 9 těchto VOP) a o důvodech tohoto odmítnutí.

2. Je-li Objednávka učiněna pomocí elektronických prostředků, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího, nebo prostřednictvím telefonu, e-mailu anebo korespondenčně, poskytne Prodávající Kupujícímu v textové podobě kromě potvrzení o doručení Objednávky, i rekapitulaci obsahu Objednávky a znění VOP, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal do příslušného objednávkového formuláře anebo způsoby popsanými výše (v případě uzavření Kupní smlouvy e-mailem či po telefonu). Prodávající uchovává záznam o obsahu Objednávky, potvrzení o doručení Objednávky a znění VOP platné v okamžiku provedení Objednávky minimálně do okamžiku zániku závazků z Objednávky. Pokud v této době Kupující požádá o přístup ke své Objednávce, Prodávající mu zašle znovu potvrzení o doručení Objednávky spolu s VOP v textové podobě na e-mailovou adresu Kupujícího. Vyžádá-li si Kupující přístup k těmto dokumentům v jiné formě, umožní mu to Prodávající poté, co Kupující uhradí náklady, které tím Prodávajícímu vzniknou.

4. Prodávající si vyhrazuje právo od Kupní smlouvy odstoupit, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu orgánu veřejné moci, o čemž bude Prodávající Kupujícího informovat; v takových případech platí, že Kupní smlouva se od počátku ruší.

5. V případě, že Kupující neuplatní ve stanovené lhůtě své právo odstoupit od Kupní smlouvy, je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu, včetně souvisejících poplatků.

V. Dodání zboží

1. Prodávající dodává objednané zboží v rámci České republiky na dodací adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce zboží učiněné podle čl. III těchto VOP prostřednictvím služeb České pošty s.p. (podmínky na www.ceskaposta.cz).

2. Bude-li objednávka provedena platně a nebude-li zároveň objednávka odmítnuta (čl. III odst. 7, 8 a 9 těchto VOP), bude zboží Kupujícímu dodáno do 30 dnů ode dne přijetí Objednávky Prodávajícím, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. V opačném případě je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

3. Povinnost Prodávajícího dodat objednané zboží Kupujícímu je splněna okamžikem jeho převzetí ze strany Kupujícího, resp. okamžikem, kdy si je Kupující mohl převzít.

4. Nepřevezme-li si Kupující zboží v přiměřené lhůtě, má se za to, že od příslušné Kupní smlouvy odstoupil; Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo zboží prodat třetí osobě.

VI. Kupní cena a platební podmínky. Výhrada vlastnictví.

1. Kupní cena včetně DPH je uvedena v Nabídce a Kupující s ní projeví souhlas podáním Objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně kupní cenu zvýšit v případě, že dojde v mezidobí mezi okamžikem provedení Objednávky a okamžikem dodáním zboží dle čl. V těchto VOP ke zvýšení ceny kovů nebo nákladů na dodání zboží (poštovné), a to úměrně tomuto nárůstu. V takovém případě má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

2. Poštovné a balné je účtováno samostatně a v kupní ceně není zahrnuto. Spolu s kupní cenou Kupujícímu mohou být účtovány poplatky za využití vybrané zpoplatněné platební metody. Účtovaná částka poštovného, balného a poplatku za využití platební metody jsou uvedeny v Nabídce a Kupující s ní projeví souhlas podáním Objednávky podle čl. III těchto VOP.

3. Zaplacení kupní ceny a účtované částky poštovného, balného a poplatku za využití vybrané platební metody bude provedeno

a) před odesláním objednaného zboží bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, a to na základě údajů uvedených v potvrzení Objednávky podle čl. IV odst. 2 těchto VOP, které bude zasláno na příslušný kontaktní e-mail Kupujícího uvedený v této Objednávce; nebo

b) před odesláním objednaného zboží platbou prostřednictvím internetové platební brány; nebo

c) v případě dodání zboží na dobírku, při převzetí zboží Kupujícím na poště nebo při jeho dodání Kupujícímu poštovním doručovatelem či kurýrem; nebo

d) pokud jde o sběratelskou Kolekci, platbou na základě faktury – daňového dokladu se splatností 14 dnů od dodání zboží; Prodávající si v této souvislosti vyhrazuje právo požadovat po Kupujícím přímou úhradu kupní ceny za dodání první mince, medaile nebo jiného zboží z Kolekce některým ze způsobů uvedeným výše v písm. a) – c) tohoto odstavce.

4. Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

5. Nebezpečí škody na věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem, kdy si Kupující zboží převezme, případně okamžikem, kdy si toto zboží mohl převzít a v rozporu s VOP nebo Kupní smlouvou tak neučinil.

6. Nedojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy a škoda na věci vznikne až poté, co dojde k přechodu nebezpečí škody na věci z Prodávajícího na Kupujícího, nemá tato skutečnost vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže tato škoda na věci byla způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání zboží, jde-li o dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo, jde-li o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, ode dne převzetí první dodávky. Odstoupením se Kupní smlouva od počátku ruší. Obdobně je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud uzavřel Kupní smlouvu na sběratelskou kolekci – v takovém případě je oprávněn odstoupit od části Kupní smlouvy ohledně jedné dodané zásilky do 14 dnů od jejího doručení.

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

2.  Kupující bere na vědomí nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů nebo důvodů ochrany zdraví jej není možné vrátit.

3. Zboží (mimo uvedených výjimek) může Kupující vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností podobně jako by si jej prohlížel nebo zkoušel v obchodě. Pokud bude Kupující zboží zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak sníží jeho hodnotu, může mu prodávající vrátit částku poníženou o náklady na uvedení zboží do takového stavu, aby ho mohl prodat dalším zákazníkům.

4 Odstoupení může Kupující provést buď doručením písemného oznámení na kontaktní adresu Prodávajícího nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího, popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v čl. X těchto VOP. Kupující může rovněž od Kupní smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči Prodávajícímu.

5. Odstoupil-li Kupující od Kupní smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátit příslušné zboží se všemi součástmi Podávajícímu.

6. Kupující vrátí dodané zboží se všemi součástmi na své náklady zpět Prodávajícímu odesláním na adresu: Moje mincovna CZ, P. O. BOX 87, Praha 025, 225 87, a to v originálním obalu (kapsli), pokud je to možné a se všemi součástmi nebo částmi zboží. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky.

7. Skutečnost, že zboží nebude vráceno Prodávajícímu v originálním obalu (kapsli) s přiloženými doklady a originálním účtem nemá vliv na platnost ani účinnost odstoupení od smlouvy Kupujícím.

8. Pokud před odstoupením od příslušné Kupní smlouvy Kupující již zaplatil Prodávajícímu kupní cenu zvýšenou o poštovné a balné, popř. její část za zboží, které je povinen Prodávajícímu vrátit, vrátí mu Prodávající zaplacenou částku kupní ceny za zboží včetně nákladu na dodání zboží (poštovné) a balné do 14 dnů ode dne platného odstoupení od této Kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou částku kupní ceny za zboží dříve, než mu Kupující vrátí přijaté zboží nebo prokáže, že mu přijaté zboží odeslal.  Prodávající je oprávněn vrátit nejnižší částku za poštovné a balné, kterou nabízí, pokud si Kupující vybral dražší variantu.

9. Zaplacenou částku Prodávající vrátí Kupujícímu stejným způsobem, jakým tuto částku od Kupujícího přijal.

10. Jiným způsobem může být zaplacená částka Kupujícímu vrácena, pokud o příslušný způsob vrácení Kupující požádá Prodávajícího telefonicky na jeho kontaktním telefonním čísle, anebo oznámením doručeným Prodávajícímu písemně na kontaktní adresu nebo e-mailovou adresu Prodávajícího dle čl. X těchto VOP a pokud tím nevzniknou Prodávajícímu další náklady.

 

VIII. Odpovědnost za vady, reklamační řád

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady v okamžiku jeho předání Kupujícímu (tj. k okamžiku splnění povinnosti Prodávajícího zboží dodat dle čl. V odst. 3 těchto VOP). Kupující bere na vědomí, že zboží nesmí být vyjímáno z originálního obalu (kapsle), a to za účelem zachování jeho kvality a platnosti certifikátu. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal, že zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
b) se hodí k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu.

Dále Prodávající odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:
a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Kupujícímu Prodávající poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

Za poslední uvedené čtyři body Prodávající neodpovídá v případě, že před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť Kupujícího zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší, a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

2. Prodávající dále odpovídá za to, že zboží je vyrobeno v kvalitě ražby a parametrech poskytnutého certifikátu (pravost) a poskytuje Kupujícímu doživotní záruku, že si zboží tyto vlastnosti uchová, a to za podmínky, že je zboží uchováváno v souladu s podmínkami uchování a údržby obsaženými v návodu, jež je dostupný na www.mojemincovna.cz.

Záruka se nevztahuje na poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávné manipulace se zbožím nebo v důsledku jiného nesprávného zásahu.

3. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím má vady, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím odstranění vady. Podle své volby může Kupující požadovat:

a) dodání nového zboží bez vady; nebo
b) opravu zboží.

4. V těchto případech může Kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy:

a) pokud Prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže;
b) když se vada projeví opakovaně, což obvykle znamená třikrát a více;
c) pokud je vada podstatným porušením Kupní smlouvy;
d) když je z prohlášení Prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Odstoupit od Kupní smlouvy ale kupující nemůže, pokud není vada zboží významná.

5. Kupující může uplatnit svá práva z vadného plnění u Prodávajícího zejména písemně na kontaktní adresu, e-mailovou adresu Prodávajícího, popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v článku X těchto VOP. Oznámení o reklamaci musí Kupující dostatečně přesně popsat zjištěné vady zboží a uvést informace potřebné k identifikaci Kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Oznámení o reklamaci musí rovněž obsahovat způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím (volbu nároku podle odst. 3 nebo 4 tohoto čl. VIII těchto VOP).

6. Osoba pověřená Prodávajícím vyřízením reklamace rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. V případě výměny vadného zboží za bezvadné Kupující nehradí další náklady na poštovné a balné, bude-li zásilka odeslána prostřednictvím nejlevnějšího způsobu dodání zboží, který Prodávající nabízí. Pokud si Kupující zvolí jiný způsob vrácení dodaného zboží, náklady na odeslání převyšující náklady na tento způsob dodání zboží, hradí Kupující. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky zpět Prodávajícímu.

9. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí mu Kupující platit dosud neuhrazenou cenu nebo její část.

10. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musí Kupující požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak mu nemusí být přiznány.

IX. Kontaktní údaje Prodávajícího

Prodávajícího lze kontaktovat písemně na adrese:

Moje mincovna CZ s.r.o.
P. O. BOX 87
Praha 025
225 87

a na e-mailové adrese info@mojemincovna.cz a telefonním čísle 226 523 096.

X. Stížnosti a řešení sporů 

1. Všechna práva, povinnosti a právní vztahy (včetně odpovědnostních vztahů) založené Kupní smlouvou, jakož i veškeré spory týkající se vzniku, trvání, plnění a ukončení Kupní smlouvy, se řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z platných právních předpisů. Veškeré případné spory z těchto právních vztahů budou smluvní strany řešit především smírně.

2. Nebude-li dosaženo smírného řešení případného sporu, je k jeho řešení příslušný věcně a místně příslušný obecný soud České republiky s tím, že jednacím jazykem je čeština. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z platných právních předpisů.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Dojde-li k vyčerpání zásob a Prodávajícímu se nepodaří zajistit od svých dodavatelů nové nebo náhradní exempláře za stejnou cenu jako původní (např. z důvodu zvýšení cen drahých kovů na světových trzích), může Prodávající podle své volby buď (i) ukončit dodávku exemplářů oznámením této skutečnosti prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku Kupujícímu; anebo (ii) Kupujícímu takovýmto způsobem oznámit pokračování v dodání exemplářů za nově stanovenou cenu, a to před dodáním exempláře za novou cenu (dále jen „Oznámení o pokračování“).

2. Každá smluvní strana si nese svoje vlastní náklady na použití komunikačních prostředků na dálku vzniklé v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými na základě těchto VOP, není-li v těchto VOP výše nebo na základě příslušných právních předpisů stanoveno jinak.

3. Prodávající plní své zákonné povinnosti vyplývající mu ze zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho činnost podléhá puncovní kontrole.

4. Vzájemné smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z platných právních předpisů. K prodeji zboží je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vznikne-li pro potřeby Kupujícího překlad Nabídky, Objednávky, Kupní smlouvy, VOP nebo jiného dokumentu do jiného jazyka, v případě rozporu jazykových znění má přednost česká jazyková verze. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z platných právních předpisů.

7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 14.8.2023 a nahrazují veškerá případná předchozí znění VOP.

8. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli měnit a doplňovat. V případě, že si Kupující u Prodávajícího objednal pouze jednorázové plnění (jeden kus zboží), nemá změna VOP vliv na již uskutečněný nákup. Pokud se ale Kupní smlouva týká opakovaného plnění, upozorní Prodávající Kupujícího na změnu VOP e-mailem anebo jiným vhodným způsobem a zároveň zveřejní aktuální znění VOP na Webové stránce a dá mu přiměřenou lhůtu k výpovědi Kupní smlouvy. Pokud Kupující s novým zněním VOP nesouhlasí a tato změna VOP má vliv na již uzavřenou Kupní smlouvu, může Kupní smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem v poskytnuté lhůtě. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Kupní bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud Kupující nevyužije své právo Kupní smlouvu vypovědět, nové znění VOP bude považováno jako odsouhlasené.

9. Starší verze VOP je možné od Prodávajícího obdržet na dotaz.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ve formě pdf souboru zde.