Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Všeobecné obchodní podmínky

aktualizace 09.2020

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi společností Moje mincovna CZ s.r.o., IČ 045 49 627, se sídlem Kolbenova 882/5a, Praha 9 - Vysočany, 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249561 (dále jen „Prodávající“) a fyzickými osobami, které nejednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující“).

2. Předmětem Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží dle čl. II těchto VOP uvedené v objednávce Kupujícího podle čl. III těchto VOP (dále jen „Objednávka“) a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a závazek Kupujícího toto zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Odesláním Objednávky způsobem dle čl. III těchto VOP Prodávajícímu Kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.

II. Nabídka zboží

1. Zbožím se v těchto VOP rozumí pamětní mince a medaile a další související předměty uvedené v nabídce Prodávajícího, která je uvedena na webové stránce Prodávajícího www.mojemincovna.cz nebo v jiných propagačních materiálech Prodávajícího (např. inzerce na internetu, inzerce v tisku, obchodní dopis) (dále jen „Nabídka“). Součástí Nabídky je i cena zboží a související poplatky. Za součást zboží se považuje též originální obal (kapsle), ve které je mince, resp. medaile usazena, certifikát k minci, případně též dárkový box, příběhová karta/příběhový dopis a další, pokud jsou součástí Objednávky.

2. Informace o aktuální Nabídce zasílá Prodávající stávajícím i potenciálním budoucím zákazníkům přímo nebo i prostředky komunikace na dálku. V případě stávajících zákazníků může Prodávající zasílat informace o aktuální či akční Nabídce společně s již objednaným zbožím. V informaci o Nabídce uvedené na webové stránce Prodávajícího nebo v jiných propagačních materiálech je vždy uvedena doba její platnosti. Nabídka může být odvolána i před uplynutím doby platnosti, a to v případě vyčerpání zásob zboží. Po skončení doby platnosti Nabídky si Prodávající vyhrazuje právo Nabídku kdykoliv změnit.

3. V případě akční Nabídky si Prodávající vyhrazuje právo určit maximální množství určitého zboží, které může Kupující zakoupit, případně může stanovit, že Kupující je oprávněn zakoupit pouze jeden kus daného zboží. O tomto omezení bude Prodávající Kupujícího v rámci akční Nabídky informovat.

III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

1. Předmětem Objednávky je zboží vymezené v čl. II odst. 1 těchto VOP.

2. Objednávku lze provést vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího www.mojemincovna.cz, písemně, a to jejím odesláním na kontaktní adresu Prodávajícího, telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího uvedeného v čl. IX těchto VOP, e-mailem odesláním na kontaktní adresu Prodávajícího nebo uhrazením zálohy na kupní cenu zboží.

3. V objednávkovém formuláři umístěném na webové stránce Prodávajícího Kupující vyplní svoje jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mail. Při výskytu zjevných chyb v zadávaných údajích (např. nesprávný formát e-mailové adresy nebo telefonního čísla, zjevně neexistující adresa) nebude Kupujícímu umožněno bez jejich opravy objednávku odeslat. Před odesláním objednávky bude Kupující internetovou aplikací vždy vyzván k překontrolování zadaných údajů a bude mu dána možnost k jejich případné opravě.

Odesláním Objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře nebo prostřednictvím e-mailu Kupující zároveň potvrzuje, že souhlasí s použitím komunikace na dálku, že byl předem informován o všech náležitostech Kupní smlouvy, že se seznámil s VOP, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, že s nimi souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.

4. Za platnou se považuje pouze Objednávka obsahující následující povinné údaje: (i) specifikace objednávaného exempláře zboží; (ii) jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mail Kupujícího; (iii) souhlas s VOP; a (iv) v případě objednávky učiněné písemně též podpis.

5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku, jestliže: (i) údaje uvedené v Objednávce jsou chybné, neúplné či fiktivní; nebo (ii) Kupující v minulosti porušil svůj závazek vůči Prodávajícímu a dodané zboží Prodávajícímu nezaplatil, ani je včas nevrátil, nebo zneužil podmínky těchto VOP; nebo (iii) došlo k vyčerpání zásob objednaného zboží.

6. Prodávající je oprávněn odmítnout Objednávku také za účelem zabránění spáchání trestného činu nebo minimalizace způsobené škody v případě, že Objednávka je odesílána z blokované IP adresy, která je na tzv. black-listu zakázaných IP adres.

7. Kupující zároveň bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn Objednávku odmítnout, bude-li v Objednávce (omylem, zejm. v důsledku chyby interního informačního systému) uvedena chybná cena; v takovém případě je Prodávající zároveň povinen Kupujícího informovat o správně ceně.

IV. Uzavření Kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odesláním řádně vyplněného objednávkového formuláře (v případě Objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře), resp. doručení platně provedené Objednávky zboží (v případě Objednávky učiněné písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky) v souladu s podmínkami čl. III těchto VOP Prodávajícímu, a to za předpokladu, že ji Prodávající v souladu s těmito VOP neodmítne (čl. III odst. 5, 6 a 7 těchto VOP).

2. Prodávající prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdí doručení Objednávky. Pokud Prodávající objednávku odmítne z některých důvodů uvedených v těchto VOP, bude součástí potvrzení o doručení Objednávky též oznámení o jejím odmítnutí (čl. III odst. 5,6 a 7 těchto VOP) a o důvodech tohoto odmítnutí.

3. Je-li Objednávka učiněna pomocí elektronických prostředků, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího, nebo prostřednictvím telefonu, poskytne Prodávající Kupujícímu v textové podobě kromě potvrzení o doručení Objednávky, i rekapitulaci obsahu Objednávky a znění VOP, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal do příslušného objednávkového formuláře. Prodávající uchovává záznam o obsahu Objednávky, potvrzení o doručení Objednávky a znění VOP platné v okamžiku provedení Objednávky minimálně do okamžiku zániku závazků z Objednávky. Pokud v této době Kupující požádá o přístup ke své Objednávce, Prodávající mu zašle znovu potvrzení o doručení Objednávky spolu s VOP v textové podobě na e-mailovou adresu Kupujícího. Vyžádá-li si Kupující přístup k těmto dokumentům v jiné formě, umožní mu to Prodávající poté, co Kupující uhradí náklady, které tím Prodávajícímu vzniknou.

5. Prodávající si vyhrazuje právo od Kupní smlouvy odstoupit, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu orgánu veřejné moci, o čemž bude Prodávající Kupujícího informovat; v takových případech platí, že Kupní smlouva se od počátku ruší.

6. V případě, že Kupující neuplatní ve stanovené lhůtě své právo odstoupit od smlouvy, je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu, včetně souvisejících poplatků.

V. Dodání zboží

1. Prodávající dodává objednané zboží v rámci České republiky na dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží učiněné podle čl. III těchto VOP prostřednictvím služeb České pošty s.p. (podmínky na www.ceskaposta.cz).

2. Bude-li objednávka provedena platně (čl. III odst. 4 těchto VOP) a nebude-li zároveň objednávka odmítnuta (čl. III odst. 5, 6 a 7 těchto VOP), bude zboží Kupujícímu dodáno do 14 dnů ode dne přijetí Objednávky Prodávajícím, nebudou-li tomu bránit jiné překážky.

3. Povinnost Prodávajícího dodat objednané zboží Kupujícímu je splněna okamžikem jeho převzetí ze strany Kupujícího, resp. okamžikem, kdy si je Kupující mohl převzít.

4. Nepřevezme-li si Kupující zboží v přiměřené lhůtě, má se za to, že od příslušné kupní smlouvy odstoupil; Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo zboží prodat třetí osobě.

5. Prodávající není povinen dodat Kupujícímu další zboží dříve, než bude zcela uhrazena kupní cena dle čl. VI těchto VOP ze dodání zboží dle předchozích Objednávek a v případě sběratelské kolekce též dříve, než bude zcela uhrazena kupní cena jakéhokoli předchozího zboží z této sběratelské kolekce.

VI. Kupní cena a platební podmínky. Výhrada vlastnictví.

1. Kupní cena včetně DPH je uvedena v Nabídce a Kupující s ní projeví souhlas podáním Objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně kupní cenu zvýšit v případě, že dojde v mezidobí mezi okamžikem provedení Objednávky a okamžikem dodáním zboží dle čl. V těchto VOP ke zvýšení ceny kovů nebo nákladů na dodání zboží (poštovné), a to úměrně tomuto nárůstu.

2. Poštovné a balné je účtováno samostatně a v kupní ceně není zahrnuto. Spolu s kupní cenou Kupujícímu mohou být účtovány poplatky za využití vybrané zpoplatněné platební metody. Účtovaná částka poštovného, balného a poplatku za využití platební metody jsou uvedeny v Nabídce a Kupující s ní projeví souhlas podáním Objednávky podle čl. III těchto VOP.

3. Zaplacení kupní ceny a účtované částky poštovného, balného a poplatku za využití vybrané platební metody bude provedeno

a) před odesláním objednaného zboží bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, a to na základě údajů uvedených v potvrzení Objednávky podle čl. IV odst. 2 těchto VOP, které bude zasláno na příslušný kontaktní e-mail Kupujícího uvedený v této Objednávce; nebo

b) před odesláním objednaného zboží platbou prostřednictvím internetové platební brány; nebo

c) v případě dodání zboží na dobírku, při převzetí zboží Kupujícím na poště nebo při jeho dodání Kupujícímu poštovním doručovatelem či kurýrem; nebo

d) pokud jde o sběratelskou kolekci, platbou na základě faktury – daňového dokladu se splatností 14 dnů od dodání zboží; Prodávající si v této souvislosti vyhrazuje právo požadovat po Kupujícím přímou úhradu kupní ceny za dodání první mince, medaile nebo jiného zboží ze sběratelské kolekce některým ze způsobů uvedeným výše v písm. a) – c) tohoto odstavce.

4. Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

5. Nebezpečí škody na věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem, kdy si Kupující zboží převezme, případně okamžikem, kdy si toto zboží mohl převzít.

6. Nedojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy a škoda na věci vznikne až poté, co dojde k přechodu nebezpečí škody na věci z Prodávajícího na Kupujícího, nemá tato skutečnost vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže tato škoda na věci byla způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.

VII. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání zboží, jde-li o dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo, jde-li o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, ode dne převzetí první dodávky.

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

2. Odstoupením se Kupní smlouva od počátku ruší.

3. Odstoupení může Kupující provést buď doručením písemného oznámení na kontaktní adresu Prodávajícího nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího, popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v čl. X těchto VOP.

4. Odstoupil-li Kupující od Kupní smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátit příslušné zboží se všemi součástmi Podávajícímu.

5. Kupující vrátí dodané zboží se všemi součástmi na své náklady zpět Prodávajícímu odesláním na adresu: Moje mincovna CZ, P. O. BOX 87, Praha 025, 225 87, a to v originálním obalu (kapsli), se všemi přiloženými doklady a s originálním účtem, pokud je má k dispozici. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky.

6. Skutečnost, že zboží nebude vráceno Prodávajícímu v originálním obalu (kapsli) s přiloženými doklady a originálním účtem nemá vliv na platnost ani účinnost odstoupení od smlouvy Kupujícím. Prodávající má však právo požadovat na vydání tohoto originálního obalu (kapsle) nebo v případě, že toto vydání není možné, peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny toho, co nemůže být vydáno.

7. Pokud před odstoupením od příslušné kupní smlouvy Kupující již zaplatil Prodávajícímu kupní cenu zvýšenou o poštovné a balné, popř. její část za zboží, které je povinen Prodávajícímu vrátit, vrátí mu Prodávající zaplacenou částku kupní ceny za zboží do 14 dnů ode dne platného odstoupení od této kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou částku kupní ceny za zboží dříve, než mu Kupující vrátí přijaté zboží nebo prokáže, že mu přijaté zboží odeslal. Vrácení zboží Prodávajícímu v originálním obalu (kapsli) s přiloženými doklady a originálním účtem tak urychlí vrácení zaplacené ceny zboží Prodávajícím Kupujícímu.

8. Zaplacenou částku Prodávající vrátí Kupujícímu stejným způsobem, jakým tuto částku od Kupujícího přijal.

9. Objednal-li si Kupující u Prodávajícího i další zboží, má se za to, že souhlasí s tím, aby zaplacená částka byla využita na úhradu kupní ceny, příp. poštovného a balného za další zásilky.

10. Jiným způsobem může být zaplacená částka Kupujícímu vrácena, pokud o příslušný způsob vrácení Kupující požádá Prodávajícího telefonicky na jeho kontaktním telefonním čísle, anebo oznámením doručeným Prodávajícímu písemně na kontaktní adresu nebo e-mailovou adresu Prodávajícího dle čl. X těchto VOP a pokud tím nevzniknou Prodávajícímu další náklady.

VIII. Odpovědnost za vady, reklamační řád

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho předání Kupujícímu (tj. k okamžiku splnění povinnosti Prodávajícího zboží dodat dle čl. V odst. 3 těchto VOP). Kupující bere na vědomí, že zboží nesmí být vyjímáno z originálního obalu (kapsle), a to za účelem zachování jeho kvality a platnosti certifikátu.

2. Prodávající dále odpovídá za to, že zboží je vyrobeno v kvalitě ražby a parametrech poskytnutého certifikátu (pravost) a poskytuje Kupujícímu doživotní záruku, že si zboží tyto vlastnosti uchová, a to za podmínky, že je zboží uchováváno v souladu s podmínkami uchování a údržby obsaženými v návodu, jež je dostupný na www.mojemincovna.cz.

Záruka se nevztahuje na poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávné manipulace se zbožím nebo v důsledku jiného nesprávného zásahu.

3. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím má vady (zejm. nemá sjednanou či Prodávajícím tvrzenou jakost a užitné vlastnosti, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není dodáno v odpovídajícím množství nebo hmotnosti apod.) má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dle svého uvážení

a) bezplatné odstranění vad, a to podle požadavku Kupujícího, buď výměnou zboží (dodáním nového zboží bez vad) nebo dodáním chybějícího zboží, nebo

b) přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo

c) je oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními článku VII. těchto VOP. Jestliže Kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí (zpravidla Česká pošta, s.p.), vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží

(dále jen „vyřízení reklamace“).

4. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání dle čl. V odst. 3 těchto VOP a informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se vady zboží později, je Kupující povinen o nich informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozví.

5. Kupující může informovat Prodávajícího o vadách zboží (oznámení o reklamaci) oznámením učiněným zejména písemně na kontaktní adresu, e-mailovou adresu Prodávajícího, popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v článku X těchto VOP. Oznámení o reklamaci musí Kupující dostatečně přesně popsat zjištěné vady zboží a uvést informace potřebné k identifikaci Kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Oznámení o reklamaci musí rovněž obsahovat způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím (volbu nároku podle odst. 3 tohoto čl. VIII těchto VOP).

6. Osoba pověřená Prodávajícím vyřízením reklamace rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. Kupující má právo požadovat vyřízení reklamace způsobem určeným v oznámení o reklamaci dle odst. 5 tohoto článku VIII těchto VOP. V případě, že je Kupujícím požadována přiměřená sleva z kupní ceny, rozhodne o její výši Prodávající. Při určení její přiměřenosti přihlédne Prodávající k tomu, o kolik se v důsledku vady snížila obvyklá cena zboží, zejména se zřetelem na rozsah vady.

8. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. V případě výměny vadného zboží za bezvadné Kupující nehradí další náklady na poštovné a balné, bude-li zásilka odeslána prostřednictvím nejlevnějšího způsobu dodání zboží, který Prodávající nabízí. Pokud si Kupující zvolí jiný způsob vrácení dodaného zboží, náklady na odeslání převyšující náklady na tento způsob dodání zboží, hradí Kupující. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky zpět Prodávajícímu.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Kupující bere na vědomí, že v souvislosti s poskytováním služeb Prodávajícího a v souvislosti s plněním práv a povinností dle těchto VOP jsou Prodávajícím jako správcem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) zpracovávány jeho osobní údaje.

2. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány za účelem jednání o uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím a následného plnění již uzavřené Kupní smlouvy na základě těchto VOP (zejm. dodávání zboží dle čl. II odst. 1 těchto VOP Kupujícímu), dále za účelem vytváření databází zákazníků Prodávajícího, profilování a následného nabízení obchodu a služeb Kupujícímu (včetně šíření obchodních sdělení Prodávajícího a jeho obchodních partnerů), dále za účelem plnění právních povinností Prodávajícího vyplývajících z platných a účinných právních předpisů a dále pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího (zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, vymáhání pohledávek za zákazníky nebo vedení interního black-listu osob, které se dopouštějí protiprávního jednání vůči obchodu či opakovaně zneužívají práv, aby obchod poškodili). Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány automaticky, a pokud budou Kupujícím poskytnuty v jiné než elektronické podobě, budou nejprve manuálně převedeny do elektronické podoby a následně zpracovávány automaticky.

3. Současně s podáním platné Objednávky podle článku III. těchto VOP bude Kupující vyzván k udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, které Kupující Prodávajícímu poskytl nebo v budoucnu poskytne v souvislosti s Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP, zejména pak údaje uvedené v objednávkách zboží a služeb Prodávajícího. Souhlas se vztahuje na zpracování pro účely marketingu a vytváření databází zákazníků, včetně profilování. V ostatních případech je zpracování prováděno na jiných právních základech, zejména plnění smlouvy a oprávněného zájmu Kupujícího.

4. Prodávající jako správce údajů zpracovává osobní údaje Kupujících a potenciálních Kupujících za účelem plnění Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží, a dále za účelem nezbytných operací potřebných k uzavření takové smlouvy (případně jejímu plnění smlouvy). V této souvislosti Prodávající vyžaduje od Kupujících údaje, které jsou nezbytné pro dodání objednaného zboží (tj. pro splnění příslušné uzavírané Kupní smlouvy). Neposkytnutí těchto údajů má za následek, že objednávka není považována za platnou (čl. III odst. 5 těchto VOP), Prodávající nemůže vyřídit objednávku a nedojde k uzavření Kupní smlouvy. Prodávající uchovává osobní údaje pro tento účel během trvání smluvního vztahu s Kupujícím a do konce promlčecí doby případných nároků z něj vyplývajících.

5. Prodávající zpracovává osobní údaje také za účelem přímého marketingu svého zboží - pamětních mincí, medailí a jiného souvisejícího zboží, tj. zasílání adresných nabídek Kupujícím případně potenciálním Kupujícím následujícími způsoby:

- prostřednictvím listinných zásilek a elektronické komunikace na základě oprávněného zájmu Prodávajícího nabízet své zboží;

- prostřednictvím telefonické komunikace na základě souhlasu Kupujícího, pokud Kupující nebo jiná osoba poskytla svůj dobrovolný souhlas, a to na dobu 10 let. Kupující resp. jiná osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím internetové stránky Prodávajícího, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu.

6. Aby mohl Prodávající zasílat (potenciálním) Kupujícím nabídky svých výrobků, které by je mohly zajímat, provádí Prodávající na základě získaných osobních údajů profilování dotčených osob tím, že sleduje jejich nákupní chování, a to na základě oprávněného zájmu Kupujícího. Na základě profilování nedochází k žádnému rozhodování, které by mělo pro subjekty údajů právní účinky nebo se jich obdobným způsobem významně dotýkalo.

7. Kupující, resp. jiný subjekt údajů, má právo vznést námitky proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu prováděného kterýmkoliv z výše uvedených způsobů (poštovní / e-mailový / telefonní marketing) nebo také samostatně proti profilování jeho nákupního chování. V případě uplatnění námitky, která bude posouzena jako oprávněná, Prodávající ukončí další zasílání nabídek nebo provádění profilování (podle obsahu námitky). Prodávající je v takovém případě oprávněn v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje Kupujícího, aby splnil zákonnou povinnost nezasílat Kupujícímu marketingová sdělení a neprovádět profilování.

8. Prodávající pořizuje záznamy ze své telefonní zákaznické linky za účelem záznamu úkonů provedených ústně během telefonického hovoru [např. Objednávka zboží (uzavření příslušné kupní smlouvy), její změna, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, jeho odvolání, uplatnění práv dotčených osob ze smlouvy nebo práv subjektů osobních údajů, a další], a to na základě souhlasu subjektu osobních údajů. Prodávající zároveň přitom zpracovává osobní údaje za účelem zpracování Objednávky Kupujícího a zajištění souvisejících úkonů, a to na základě souhlasu subjektu osobních údajů, případně jiného právního titulu pro zpracování. Volající / volaný (potenciální) Kupující je v úvodu telefonátu na tyto skutečnosti upozorněn s tím, že bez jeho souhlasu není možné v hovoru pokračovat. (Potenciální) Kupující může svůj souhlas kdykoliv odvolat telefonicky / e-mailem / písemně, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. V případě odvolání souhlasu s pořízením záznamu, během níž dochází k objednávce zboží resp. jinému právnímu úkonu, bude dotyčná osoba vyzvána, aby daný právní úkon učinila jiným způsobem (písemně / elektronicky). Záznamy Prodávající uchovává po dobu nezbytnou k dosažení konkrétního účelu (podle obsahu nahrávky), v případě Kupujících po dobu trvání smlouvy a související promlčecí doby nebo do odvolání souhlasu.

9. Prodávající zpracovává osobní údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek a obrany proti nárokům třetích osob k prokazování, uplatňování a hájení právních nároků. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, a to po dobu nezbytnou k vymožení pohledávky a během zákonných promlčecích lhůt.

10. Prodávající zpracovává osobní údaje také tam, kde je to nezbytné ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti účetních a daňových předpisů, na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, daňový řád, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají po dobu stanovenou jednotlivými zákony.

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je souhlas vyžadován, Kupující uděluje Prodávajícímu dobrovolně na dobu 10 let, nejméně však po dobu promlčecí doby případných nároků z Kupní smlouvy vyplývajících, a může jej kdykoli bezplatně odvolat oznámením zaslaným Prodávajícímu na adresu nebo způsobem uvedeným v článku X. těchto VOP. Souhlas může být opakovaně obnoven. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným Prodávajícímu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

12. Kupující jako subjekt údajů má dále právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Kupující se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jmenovaného Prodávajícím (viz kontaktní údaje uvedené níže). Kromě toho se Kupující může s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

13. Prodávající zpracovává pouze osobní údaje osob ve věku od 18 let. (Potenciální) Kupující jsou při kontaktu s Prodávajícím povinni potvrdit, že jsou starší 18 let.

14. Prodávající je oprávněn osobní údaje předat zpracovatelům osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Prodávajícím, jakož i jiným správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb Kupujícímu.

15. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud pro to existuje právní základ, například poskytovateli poštovních služeb nebo kurýrní společnosti v souvislosti s doručením zásilek, společnosti poskytující služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou komunikací, bankám v souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich působnosti, daňovým, právním a jiným poradcům Prodávajícího, soudu a exekutorovi v souvislosti s vymáháním pohledávek apod.

16. Kontaktní údaje pro účely uplatnění práv subjektů osobních údajů:

Moje mincovna CZ s.r.o.

adresa: Kolbenova 882/5a, Praha 9 - Hloubětín, 190 00

E-mail: gdpr@coinage.cz

Telefon: 844 911 911

17. Podrobnosti k podmínkám zpracování osobních údajů subjektů a podrobnosti k jednotlivým právům subjektů údajů jsou uvedeny na www.mojemincovna.cz.

X. Kontaktní údaje Prodávajícího

Prodávajícího lze kontaktovat písemně na adrese:

Moje mincovna CZ s.r.o.
P. O. BOX 87
Praha 025
225 87

a na e-mailové adrese info@mojemincovna.cza telefonním čísle 226 523 096.

XI. Stížnosti a řešení sporů

1. Všechna práva, povinnosti a právní vztahy (včetně odpovědnostních vztahů) založené Kupní smlouvou, jakož i veškeré spory týkající se vzniku, trvání, plnění a ukončení této smlouvy, se řídí právem České republiky. Veškeré případné spory z těchto právních vztahů budou smluvní strany řešit především smírně.

2. Nebude-li dosaženo smírného řešení případného sporu, je k jeho řešení příslušný věcně a místně příslušný obecný soud České republiky s tím, že jednacím jazykem je čeština.

3. Jde-li o spotřebitelský spor podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Kupující je oprávněn podat návrh na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce písemně, ústně do protokolu nebo prostřednictvím formuláře umístěného na www.coi.cz.

4. K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek „online“ lze využít rovněž ODR platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Jiné možnosti řešení sporu nejsou existencí těchto mimosoudních způsobů dotčeny.

XII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Dojde-li k vyčerpání zásob a Prodávajícímu se nepodaří zajistit od svých dodavatelů nové nebo náhradní exempláře za stejnou cenu jako původní (např. z důvodu zvýšení cen drahých kovů na světových trzích), může Prodávající podle své volby buď (i) ukončit dodávku exemplářů oznámením této skutečnosti prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku Kupujícímu; anebo (ii) Kupujícímu takovýmto způsobem oznámit pokračování v dodání exemplářů za nově stanovenou cenu, a to před dodáním exempláře za novou cenu (dále jen „Oznámení o pokračování“).

2. Každá smluvní strana si nese svoje vlastní náklady na použití komunikačních prostředků na dálku vzniklé v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými na základě těchto VOP, není-li v těchto VOP výše nebo na základě příslušných právních předpisů stanoveno jinak.

3. Kupující bere na vědomí, že při používání webových stránek Prodávajícího jsou jejich uživatelům ukládány do jejich koncových zařízení informace na základě směrnice ES o tzv. cookies č. 2002/58/ES (a směrnice č. 95/46/ES).

4. Prodávající plní své zákonné povinnosti vyplývající mu ze zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho činnost podléhá puncovní kontrole.

5. Vzájemné smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

6. Vznikne-li pro potřeby Kupujícího překlad Nabídky, Objednávky, Kupní smlouvy, VOP nebo jiného dokumentu do jiného jazyka, v případě rozporu jazykových znění má přednost česká jazyková verze.

7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020 a nahrazují veškerá případná předchozí znění VOP.

8. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky VOP oznámí Prodávající na své webové stránce alespoň 14 dní před jejich účinností. Tyto změny a doplňky se nebudou vztahovat na kupní smlouvy již uzavřené.

9. Starší verze VOP je možno obdržet na vyžádání u Prodávajícího.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ve formě pdf souboru zde.